Aug 15

(No title)

เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ         การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                     ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

โดย…. ผศ.ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

- รายละเอียดเอกสารและช่วงการทำกิจกรรม

- กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ตัวอย่างวิจัย

- ตัวอย่างงานวิจัย

- กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย

- บทความ รายงานวิจัย เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

- บทความ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

- ประวัติวิทยากร

 

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R  (Routine to Research)

โดย…. รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

- ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

- ขอบข่ายงานประจำในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :                                      เขตพื้นที่การศึกษา

- ระเบียบวิธีวิจัย

 

 

Aug 08

(No title)

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560                     จุดประชุมภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

 

 โดย…. รศ.ดร.วีระพงษ์  แสงชูโต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Power Point  เรื่อง การวิจัยในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

- ใบความรู้ที่ 1 ประเทศไทย 4.0  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่

- ใบความรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐ

- ใบกิจกรรม การพัฒนาหัวข้องานวิจัย

  โดย….รศ.ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- T1  สมรรถนะวิจัยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

- T 2  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน

- T 3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

  โดย…. อ.ดร.สุนีย์  เงินยวง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การสร้างงานวิจัยสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคการศึกษา

4.0 

 

  โดย…ร.ศ.ดร. เกตุมณี  มากมี ข้าราชการบำนาญ คณะครุศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (R2R)

Older posts «