Aug 09

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559

รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาค้ำประกัน 

หนังสือยินยอมให้หักเงิน

แบบคำขอรับเงินผ่านทางธนาคาร 

ใบสำคัญรับเงิน 

 หมายเหตุ   สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสัญญาขอรับทุน(กำหนดส่งภายในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559)

*** ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยในการส่งสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องมีหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดด้วยโดยให้อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04008/ ว 761 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Aug 03

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

obecfund61

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ที่ www.nrms.go.th พร้อมทั้งแนบข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบดังกล่าวและจัดส่งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย
กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Older posts «