Oct 10

สพฐ.ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น

images  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นตามประเด็นเร่งด่วนของสพฐ. จำนวน 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท        ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560)….คลิกที่นี่

Aug 09

เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559

รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาค้ำประกัน 

หนังสือยินยอมให้หักเงิน

แบบคำขอรับเงินผ่านทางธนาคาร 

ใบสำคัญรับเงิน 

 หมายเหตุ   สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสัญญาขอรับทุน(กำหนดส่งภายในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559)

*** ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยในการส่งสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องมีหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดด้วยโดยให้อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04008/ ว 761 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Older posts «