Feb 16

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า

ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     แลกเป้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุน        งบประมาณในการดำเนินการวิจัย โดยต้องเสนอโครงการวิจัยผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมโครงการวิจัยพร้อมสรุปจำนวน      จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561    ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศรายชื่อโครงการวิจัย        ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก”คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พร้อมจำนวนงบประมาณแลกเป้า              เพื่อดำเนินการวิจัย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรับข้อเสนอ  กรอบการวิจัย  แบบเสนอโครงการวิจัย                                 แบบสรุปจำนวนโครงการวิจัย

Feb 01

เกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

downloadสพฐ. ได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 ที่ได้นำ ความรู้จากการประชุมไปสู่การปฏิบัติไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หมายเหตุ      รายชื่อที่จัดพิมพ์นำมาจากการกรอกข้อมูลในระบบ                                                                    หากชื่อ – สกุล ผิด สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยใช้เลขที่                                                  เกียรติบัตรเดิม

รายชื่อ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ภาคเหนือ    ภาคใต้    ภาคกลางภาคตะวันออก

เกียรติบัตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ภาคเหนือ     ภาคใต้    ภาคกลางภาคตะวันออก

Older posts «