คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจใน กพฐ.

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความเป็นมา
…..การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องเท่าทันความเป็นไปของโลก นโยบายการศึกษาต้องเหมาะกับสภาพการณ์และมีประสิทธิผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
…..คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการวิจัยทางการศึกษา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ การศึกษาทางเลือก การศึกษาพิเศษ การศึกษาอาชีพ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน (นายสมหมาย ปาริจฉัตร) และร่วมเป็นอนุกรรมการ และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
…..เพื่อระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มากำหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ สพฐ.
Phototastic-2014-03-31-11-33-31
…. .ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจใน กพฐ. ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>