วิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

ทำเนียบนักวิจัยสพฐ.ที่ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงาน
ในการประกวดวิจัยดีมีคุณภาพประจำปี 2558

 

กนกพร
ชื่อผู้วิจัย
: นางสาวกนกพร สุขสาย
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์     ในรายวิชา ส 31111 ประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

2

ชื่อผู้วิจัย : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
ชื่อเรื่อง :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีที่วิจัย :  2557
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบางบัวทอง                                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

กิตติเชษฐ์
ชื่อผู้วิจัย
: นายกิตติเชษฐ์ อักษร
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการนิเทศ PIDSES                         เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์                                               สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

กวิสรา
ชื่อผู้วิจั
ย : นางกวิสรา ชื่นอุรา
ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ                      การคิดในโรงเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 

กฤษณา
ชื่อผู้วิจัย
: นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาโดยใช้การจัดประสบการณ์                                        การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย)

ปีผู้วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2

ขวัญกมล
ชื่อผู้วิจัย
: นางขวัญกมล จางวิริยะ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ                              รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                            โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

คาลม
ชื่อผู้วิจัย
: นายคาลม แสงแก้ว
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่ม วิชา                                      ประวัติศาสตร์ ส 21103ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                            แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ เทคนิคแผนผังความคิด
ปีที่วิจัย : 2556
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

คเชนทร์

ชื่อผู้วิจัย : นายคเชนทร์ กองพิลา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้                                   โรงเรียนฝางวิทยายน
ปีที่วิจัย : 2554
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

จำรัส

ชื่อผู้วิจัย: นายจำรัส สอนกล้า
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                            และการสื่อสาร สำหรับครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                        สุรินทร์ เขต 1
ปีที่วิจัย :
2556
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

ชื่อผู้วิจัย : ดร.จำเริญ จิตรหลัง
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูในสถานศึกษา                      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลัก
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านเขาหลัก

 

จำนงค์
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวจำนงค์ ไชยมงคล
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                  วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี 3 เรื่องการปฏิบัติการทำเครื่องดื่ม                                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา                                  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบันได 5 ขั้นรอบที่ 2
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ณัฐิยา
ชื่อผู้วิจัย
: นางณัฐิยา ศิริสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพลงหรรษาครูณัฐิยา ประกอบการจัดการเรียนรู้                                      หน่วยการเรียน เรื่อง ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้                                  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนท่าแร่วิทยา                                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

 

ดาราวรรณ

ชื่อผู้วิจัย : นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ                                  ชุดเที่ยวตลาดแสนเพลิน (The Wonderful Market) สำหรับนักเรียนชั้น                                ประถมศึกษาปีที่ 6
ปีที่วิจัย : 2555
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว                                                                                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 

ธรรมธัช

ชื่อผู้วิจัย : นายธรรมธัช บาศรี
ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ                               โดยใช้นิทานอีสป
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

ธีรพงษ์
ชื่อผู้วิจัย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ RDCP Chem-mation                                              เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                            เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

 

นิวัฒน์

ชื่อผู้วิจัย : นายนิวัฒน์ สุขพินิจ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ                                         ประกอบหนังสือเรียน MegaGoal สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม)
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

นุติยาพร ชื่อผู้วิจัย : นางนุติยาพร วงษ์เณร
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูทัศนศิลป์ โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                 การวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสุนทรียภาพ                                             ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม)
ปีที่วิจัย : 2555 – 2556
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

นิตยาพร
ชื่อผู้วิจัย
: นางนิตยาพร แซ่ตั้ง
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดนิเทศฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน
ปีที่วิจัย : 2555
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

 

บงกช
ชื่อผู้วิจัย
: นางบงกช วิลาศรี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้านตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

บัญชา ชื่อผู้วิจัย : นายบัญชา สุวรรณโท
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมคุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแกนนำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปีที่วิจัย : 2555 – 2556
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

 

ปราณี

ชื่อผู้วิจัย : นางปราณี อินทรักษา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9

 

ปรานี
ชื่อผู้วิจัย
: นางปรานี สายแก้วมา
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้บทเรียนแสวงรู้ (Webquest) เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

พิสิษฐ์

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ ร.ท.พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ สพม. เขต 33

พิพัฒ ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนร่วมโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม)
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

พิชญา ชื่อผู้วิจัย : นางพิชญา สืบนุการณ์
ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยาระหว่างการจัด การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
( ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี)
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 

ภารณี ชื่อผู้วิจัย : นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานเพื่อสร้างเยาวชนแกนนำสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ บันได 5 ขั้น QSCCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย)
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

 

ชื่อผู้วิจัย : นายไมยมิตร ป้องวิชัย
ชื่อเรื่อง : การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี)
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 

เมธาสิท ชื่อผู้วิจัย : นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
ชื่อเรื่อง : อิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCSE และแบบการเรียนรู้ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครู คศ. 1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

มงคล
ชื่อผู้วิจัย
: นายมงคล ศิริสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง : การจัดทำและทดลองใช้ไม้เศษส่วนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ และหารเศษส่วน
ปีที่วิจัย : 2555 – 2556
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนท่าแร่วิทยา

รัชกร
ชื่อผู้วิจัย
: นางรัชกร ประสีระเตสัง
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ PISCEA Learning Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รัชนู
ชื่อผู้วิจัย
: นางรัชนู บัวพันธ์ นายสุวิทย์ วรรณศรี และนายประจักษ์ บัวพันธ์
ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพ ในลุ่มน้ำพุง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่วิจัย : 2555
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 

 รัศมี

ชื่อผู้วิจัย : นางรัศมี อ่วมน้อย
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ การเขียนอย่างสร้างสรรค์
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

 

รัสนา
ชื่อผู้วิจัย
: นางรัสนา อนันตสุข
ชื่อเรื่อง : ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษาซี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วัชระ
ชื่อผู้วิจัย
: นายวัชระ ป้านภูมิ
ชื่อเรื่อง : MERS Model รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านมะอึ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านมะอึ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ศิรินันท์
ชื่อผู้วิจัย
: นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เชิงปฏิบัติการ
ปีที่วิจัย : 2555
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ศักดิ์ชาย

ชื่อผู้วิจัย : นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
ชื่อเรื่อง : การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1

 

สุภาพ
ชื่อผู้วิจัย
: นางสุภาพ อมรประภา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 6 ขั้น (QSCCCS) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันลมฟ้าอากาศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

สุดาวัลย์

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา
ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม GSPกับวิธีการสอนแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 32101 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สุนิดา ชื่อผู้วิจัย : นางสุนิดา เกษกัน
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) ประกอบการจัดการเรียนการสอน อาเซียนศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย
ปีที่วิจัย : 2555
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สุทธินันท์

ชื่อผู้วิจัย : นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง“ชีวิตมดแดง”เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมของนักเรียน
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย)
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย

 


ชื่อผู้วิจัย
: นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ชื่อเรื่อง : รายงานการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย)
ปีที่วิจัย : 2552-2554
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

สมปอง
ชื่อผู้วิจัย
: นายสมปอง ยอดมณี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เมื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ และ เสริมสร้างชุมชนวิชาชีพเข้มแข็งของโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
ปีที่วิจัย : 2555
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลัก
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

 

สุธรรม ชื่อผู้วิจัย : นายสุธรรม หาขุน
ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียน บ้านทุ่งยาง ปีการศึกษา 2556
ปีที่วิจัย : 2557
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดไม้ฝาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

สุภชัย
ชื่อผู้วิจัย
: นายสุภชัย จันปุ่ม
ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2
(ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี)
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

เอกสิทธิ์
ชื่อผู้วิจัย
: นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ด้วย KP Model
ปีที่วิจัย : 2555 – 2557
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สังกัด สพม. เขต 4

 

อรวรรณ
ชื่อผู้วิจัย
: นางอรวรรณ กองพิลา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีที่วิจัย : 2556
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>