ทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2557

ทำเนียบนักวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2557 

 

 

อ.เกียรติศักดิ์

ชื่อผู้วิจัย : นายเกียรติศักดิ์  ชัยยาณะ                                                                                                             ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง                                                       เพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้                                           ออนไลน์เป็นฐาน                                                                                                                                 ปีที่วิจัย : 2557                                                                                                                                    ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ                                                                                                                                  สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                                                                                                                      สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

 

 

อ.จักรฤษณ์

 

 ชื่อผู้วิจัย : นายจักรฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์                                                                                                     ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                                              ปีที่วิจัย : 2557                                                                                                                                          ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ                                                                                                                                  สถานที่ทำงาน : โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา                                                                                                                                สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 

 

อ.จรีรัตน์

 

 ชื่อผู้วิจัย : นางจรีรัตน์  ปานพรหมมินทร์                                                                                                        ชื่อเรื่อง หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                             อย่างยั่งยืนของจังหวัดกระบี่                                                                                                           ปีที่วิจัย 2557                                                                                                                                      ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                                                                                                                สถานที่ทำงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

 

 

 

อ.ณัฐพงศ์

 

 ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐพงศ์  ฉลาดแย้ม                                                                                                                ชื่อเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               ของจังหวัดหนองบัวลำภู                                                                                                                 ปีที่วิจัย : 2557                                                                                                                                  ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                                                                                                สถานที่ทำงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                      สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1

 

 

อ.รัชนู

  ชื่อผู้วิจัย : นางรัชนู  บัวพันธ์                                                                                                                         ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ต่างชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง                                                                อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการย่อย 3 โครงการ)

  ปีที่วิจัย : 2557                                                                                                                                                     ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                       สถานที่ทำงาน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม                                                                                                                                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำจืดต่างชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง                                                     อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

                                             โดย … นางรัชนู  บัวพันธ์

โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การเพาะพันธุ์ปูแป้ง (Thaipotamon nandidarbhi Naiyanetr,1998)                                                            คืนสู่แหล่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

                                              โดย … รศ.สุวิทย์  วรรณศรี

โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน                                                                                                    เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ต่างชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง                                                      อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 

อ.วิไลพร

 

ชื่อผู้วิจัย : นางวิไลพร  ชัยประสิทธิ์                                                                                                            ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาการใช้ชุดโปรแกรมการฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ                                  ในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์               ปีที่วิจัย : 2557                                                                                                                                            ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ                                                                                                                 สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านบ่อหิน                                                                                                                                                สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>