เกี่ยวกับเรา (วสศ.สนก.)

cropped-webgen3สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในขอบข่ายภาระหน้าที่ของสำนักเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม 4 ด้าน คือ 1) โอกาสเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 2) โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ สร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ให้นักเรียนพัฒนาการคิด และมีเครื่องมือการค้นหาความรู้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษาดีขึ้น และ 4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และสิทธิในสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

โครงสร้างของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มบริหารทั่วไป
2. กลุ่มโครงการพิเศษ
3. กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
4. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
5. กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.) เป็นกลุ่มงานในสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีภารกิจและหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานดังนี้
1. วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการวางแผน การกำหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วิจัยและพัฒนาการบริหารงานวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวปฏิบัติในการพัฒนางานวิจัย พัฒนากลไกและปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพทั้งด้าน องค์กร ทรัพยากร และโครงสร้างการดำเนินงาน
3. วิจัย พัฒนาสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการหรือตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาบุคลกรในสังกัด ให้ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางการศึกษา ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้
5. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัย สร้างนักวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ กระตุ้นส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย และสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
6. พัฒนาเครือข่ายและขยายความร่วมมือด้านการวิจัยทางการศึกษา ระดมสรรพกำลังระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา
7. วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาสู่สาธารณะ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>