2556

ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2556 

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นายวิสันต์  กรสวัสดิ์                                                                                               ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                       เรื่องพาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer ’ s Sketchpad                                           สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร                                                                                                                                                        รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

  ชื่อผู้วิจัย : นางสาววิราวรรณ  เวชกามา                                                                                       ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา                                                          เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer ’ s Sketchpad                      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

บทคัดย่อ                                                                                                                                 รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นางนุชรี  โสภณ                                                                                                           ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง คู่อันดับและ                                                           กราฟโดยใช้โปรแกรม The Geometer ’ s Sketchpad (GSP)                                                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยโสธรพิยาคม จังหวัดยโสธร

บทคัดย่อ                                                                                                                           รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

ชื่อผู้วิจัย : นายสุชาติ  ผลภาษี                                                                                                      ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถ                                                ในการสร้าง Web site ของนักเรียน                                                                       บทคัดย่อ                                                                                                                             รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นายสุริยนต์  อินทร์อุดม                                                                                               ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะการผลิตและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครู                                         ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

ชื่อผู้วิจัย : นางเยาวมาลย์  ละอองนวล                                                                                   ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม                                         The Geometer ’ s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                                     โรงเรียนยโสธรพิยาคม จังหวัดยโสธร

 บทคัดย่อ                                                                                                                                          รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นางเยาวมาลย์  ละอองนวล                                                                                      ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้โปรแกรม                             The Geometer ’ s Sketchpad (GSP) ในการเขียนกราฟของฟังก์ชั่น                                     เรื่องภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                                           จังหวัดยโสธร

บทคัดย่อ                                                                                                                             รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐพงศ์  ฉลาดแย้ม                                                                                       ชื่อเรื่อง : กระบวนการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                      ตอนบนด้วยวรรณกรรมท้องถิ่นของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทคัดย่อ                                                                                                                                 รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นางจุฬวฎี จุฬศักดิ์สกุล                                                                                              ชื่อเรื่อง : การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                                       นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    บทคัดย่อ                                                                                                                                 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นายอิทธิศักดิ์  จุฬศักดิ์สกุล                                                                                 ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการความรู้ชุมชนท้องถิ่น                      ในโรงเรียนขนาดเล็ก                                                                                                    บทคัดย่อ                                                                                                                                          รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นางดาวรุ่ง ฉลาดแย้ม                                                                                                  ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เอื้อต่อ                                       การถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน         รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐพงศ์  ฉลาดแย้ม                                                                                        ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อต้นแบบหมอลำกลอนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ                                                   อันพึงประสงค์ของนักเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                                                                           บทคัดย่อ                                                                                                                                    รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา                                                                                        ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำบทสรภัญญะ                       มาเป็นสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                      บทคัดย่อ                                                                                                                                  รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

  

 

 ชื่อผู้วิจัย : นางภานิดา  สิทธิหาโครต                                                                                          ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น                                                             เรื่องนิทานพื้นบ้านอีสานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                       สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ                                                                                                                           รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นางภารดี  คำมา                                                                                                         ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ                                                             ของครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน                                 บทคัดย่อ                                                                                                                             รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>