2557

ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ชื่อผู้วิจัย : นายจักรฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์                                                                                                     ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้                                        วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา                                                                                                    บทคัดย่อ                                                                                                                                                    รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

ชื่อผู้วิจัย : ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม                                                                                                                   ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                    ของจังหวัดหนองบัวลำภู                                                                                                                 บทคัดย่อ                                                                                                                                                        รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นางรัชนู บัวพันธ์                                                                                                                         ชื่อเรื่อง: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลาย                                     ทางชีวภาพของสัตว์ต่างชนิดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพุง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์          บทคัดย่อ                                                                                                                                                    รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ต่างชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง อำเภอหล่มเก่า                                  จังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                                                         บทคัดย่อ                                                                                                                                                           รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

ชื่อผู้วิจัย : รศ.สุวิทย์ วรรณศรี                                                                                                                       ชื่อเรื่อง : การเพาะพันธุ์ปูแป้ง (Thaipotamon nandidarbhi Naiyanetr ,1998) คืนสู่แหล่งที่อยู่อาศัย                    ในพื้นที่ลุ่มน้ำพุง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                                                                    บทคัดย่อ                                                                                                                                                        รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์

 

 

ชื่อผู้วิจัย : นางจรีรัตน์  ปานพรหมมินทร์                                                                                                   ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่                                                              (The Creation of Local Curricula: Environmental and Natural Resources                                            Conservation for Sustainable Use in  Krabi Province)                                                           บทคัดย่อ                                                                                                                                                  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นางวิไลพร  ชัยประสิทธิ์                                                                                                            ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ โดยใช้ชุดโปรแกรมฝึกกิจกรรม (EducationalDevelopment  to  Develop Big Muscles in  the Students with Behavioral and Emotional Disorder by Usage of Activity Training Program)

บทคัดย่อ                                                                                                                                                    รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์          

 

 

 

 ชื่อผู้วิจัย : นายเกียรติศักดิ์  ชัยยาณะ                                                                                                          ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์เป็นฐาน

บทคัดย่อ                                                                                                                                                   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>