admin Archive

แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

แบบข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  รายละเอียด คลิกที่นี่ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียด คลิกที่นี่ แบบสรุปจำนวนโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยช์ (สำหรับ สพท.) รายละเอียด คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 1,023
Read More

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลรายละเอียดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่่ อ่านแล้ว : 95
Read More

แบบกรอกข้อมูลศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมดำเนินกรอกข้อมูลในระบบอีกครั้ง (กรณีที่เคยกรอกแล้ว) ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/s8S43d913YhXQuPy6 หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง       อ่านแล้ว : 231
Read More

ประชาสัมพันธ์ วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการเพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform  ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้
Read More