Uncategorized Archive

วช. ขอเชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ rrm.nrct.go.th อ่านแล้ว : 63
Read More

คุรุสภา ขอเชิญชวนส่งผลงานคัดสรรในหัวข้อเรื่อง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง”การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา”และผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (หมดเขตส่งผลงานภายในวันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลราชการ) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th อ่านแล้ว : 68
Read More

เอกสารการบรรยายพิเศษของวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษของวิทยากร การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนองานวิจัยดีมีคุณภาพ ปี 2558 อัพเดท!!!  วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 - ทิศทางงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี) - มุมมองและแนวคิดทางด้านนวัตกรรม สื่อ และการศึกษาไทย (นายสมหมาย ปาริจฉัตต์) - กว่าจะเป็นงานวิจัย (รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา) วิดีโอ1  วิดีโอ2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 - การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาไทย
Read More

ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยในระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา นักวิจัยและท่านผู้สนใจสามารถสมัครและอัพโหลดงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ได้ที่ http://203.172.179.22/reis อ่านแล้ว : 78
Read More