Uncategorized Archive

การประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

กำหนดการประชุม คลิกที่นี่ 1.สำหรับ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยรอบสุดท้าย - รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย คลิกที่นี่  (กรุณาส่งแบบยืนยันนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่ ) 2.สำหรับ ผู้เข้าร่วมการประชุม (ผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในปี 2558 นี้) - รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่  (กรุณาส่งแบบยืนยันเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่ ) 3.สำหรับ ผู้สนใจทั่วไป - ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม คลิกที่นี่ 4.หนังสือราชการเชิญร่วมการประชุมฯ - หนังสือราชการเชิญประชุม สำหรับท่านที่สังกัด สพป. คลิกที่นี่ - หนังสือราชการเชิญประชุม สำหรับท่านที่สังกัด สพม.
Read More

ด่วน!!! ขอให้นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกวิจัยดีมีคุณภาพ รอบที่ 2 ส่งไฟล์บทคัดย่อและภาพถ่ายของท่าน

ด่วนที่สุด!!! ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2  “การประกวดผลงานวิจัยดี  มีคุณภาพ ประจำปี 2558″ ทุกท่าน ส่งไฟล์บทคัดย่อผลงานวิจัย และ ไฟล์ภาพถ่ายของท่าน มาที่อีเมล์ researchgroup.obec@gmail.com (ภายในวันที่ 24 มิ.ย.2558) ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558 หมายเหตุ: ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการประชุมนำเสนอผลงาน รอบสุดท้าย เป็นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2558 อ่านแล้ว
Read More

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาหัวข้องานวิจัยที่จะได้ทุนอุดหนุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)

เเจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาหัวข้องานวิจัยที่จะได้ทุนอุดหนุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 87
Read More

รายชื่อผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558 ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2

รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558  คลิกที่นี่ (สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ให้เตรียมการนำเสนอผลงานวิจัย ในรอบที่ 3 บนเวที “การประชุมสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558″ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2558  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งรายละเอียดทางหนังสือราชการและทางเว็บไซต์ www.obecresearch.net ให้ทราบในลำดับต่อไป)
Read More