Uncategorized Archive

รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558  คลิกที่นี่ หมายเหตุ: ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 ดังนี้ 1) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม 2) บทสรุปสำหรับผู้บริหารความยาวไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 3 ชุด และ
Read More

ปิดรับสมัครการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

ขณะนี้ สพฐ. ขอปิดรับสมัครและส่งผลงานการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของเรา โปรดติดตามประกาศผลการประกวดคัดเลือก รอบที่ 1 “วันที่ 10 เมษายน 2558″ ทางเว็บไซต์ www.obecresearch.net อ่านแล้ว : 55
Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงาน Thailand Research Symposium 2015

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัย เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Research Symposium 2015 ที่มีขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) รายละเอียดดังนี้ 1. หนังสือเชิญชวนส่งบทความวิจัย 2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน 3. คู่มือการสมัคร/ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 4.
Read More

เอกสารใหม่ที่จะเผยแพร่ในปี 2558

ในปี 2558 นี้ OBEC Research กำลังเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารด้านการวิจัยจำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1) ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558-2560 2) คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สพฐ. อ่านแล้ว : 54
Read More