ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

Thailand Research Expo : Symposium 2018

เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม ทั้งภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster  Presentation)  ในงาน  Thailand Research Expo : Symposium 2018 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในระหว่างวันที่  9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Read More

เอกสารประกอบการบรรยาย “การทำวิจัยให้ดีมีคุณภาพ : เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย”

เอกสารประกอบการบรรยาย “การทำวิจัยให้ดีมีคุณภาพ : เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย” โดย  ดร.จินตนาภา  โสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อดีตปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 10)   เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย อ่านแล้ว : 332
Read More

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561

หนังสือเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด กำหนดการ31 3       รายชื่องานวิจัย หมายเหตุ    จำนวนงบประมาณที่โอน สพฐ. ได้แจ้งตรงที่ สพท. แล้ว  การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
Read More

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย อ่านแล้ว : 526
Read More