กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สพฐ.


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-288-5882-3   แฟกซ์ 02-281-5216
E-Mail: researchgroup.obec@gmail.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *