ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) รุ่นที่ 13

000000204

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนา นักวิจัย”(Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://nrct.go.th/training.aspx

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *