เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559

รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาค้ำประกัน 

หนังสือยินยอมให้หักเงิน

แบบคำขอรับเงินผ่านทางธนาคาร 

ใบสำคัญรับเงิน 

 หมายเหตุ   สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสัญญาขอรับทุน(กำหนดส่งภายในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559)

*** ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยในการส่งสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องมีหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดด้วยโดยให้อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04008/ ว 761 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *