หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561

หนังสือเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

วิจัยแลกเป้า

ดาวน์โหลด

กำหนดการ31 3       รายชื่องานวิจัย

หมายเหตุ    จำนวนงบประมาณที่โอน สพฐ. ได้แจ้งตรงที่ สพท. แล้ว  การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *