เอกสารประกอบการบรรยาย “การทำวิจัยให้ดีมีคุณภาพ : เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย”

เอกสารประกอบการบรรยาย

การทำวิจัยให้ดีมีคุณภาพ :
เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย

โดย  ดร.จินตนาภา  โสภณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อดีตปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 10)

 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *