เขียนบทความวิจัยอย่างไร ให้ได้…ตีพิมพ์ โดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ

เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมปฏิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัย โครงการวิวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.      Download  เอกสาร  วิทยากร_เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ตีพิมพ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *