เอกสารประกอบการบรรยาย วิจัยเชิงคุณภาพ : รศ.ดร.เกตุมณี มากมี

เอกสารประกอบการบรรยาย  วิจัยเชิงคุณภาพ : รศ.ดร.เกตุมณี  มากมี

ในการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าและเติมเต็มคุณภาพงานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

 

วิจัยเชิงคุณภาพ-31 สค 61

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *