ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด รูปแบบการจัดทำบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.educ.su.ac.th รายละอียดการประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ รายละเอียดการนำเสนอบทความ คลิกที่นี่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *