เหตุผลในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ 20 ก.ย. 2557

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน
ตามที่ สนก.สพฐ. ได้กำหนดวันที่ 20 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ (ปีงบประมาณ 2559)  ทางสำนักขอเรียนแจ้งเหตุที่ไม่สามารถกำหนดวันปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ให้ตรงกับกำหนดการส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ผ่านระบบ NRMS ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 15 ต.ค.2557 นั้น เนื่องมาจาก สนก.สพฐ. จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับข้อเสนอการวิจัยใหม่ทั้งหมดด้วย จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ในวันที่ 20 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *