OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5 G : CHANGE FOR THE FUTURE”

- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับนักวิจัย

- คู่มือการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

- คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *