ประชาสัมพันธ์ วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการเพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform  ได้แก่

1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS เท่านั้น

ไม่ต้องส่งเอกสาร ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2259

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *