คลังสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

คลังข้อมูลสำหรับการทำวิจัย แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานในไทย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

001จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมทั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
ชุดการเรียนการสอนของคณะอาจารย์จากจุฬา ดาวน์โหลดได้ที่ https://cuir.car.chula.ac.th/

002ธรรมศาสตร์Thammasat University Digital Collections

คลังทรัพยากรดิจิทัลหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น วิทยานิพนธ์ออนไลน์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ คำพิพากษาศาลฎีกา
ดาวน์โหลดได้ที่ https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/

003ศิลปากรDspace มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมวิทยานิพนธ์คณะเด่นๆ เช่น โบราณคดี
อักษรศาสตร์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

004สงขลานครินทร์PSU Knowleadge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลังปัญญางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้ที่ http://kb.psu.ac.th/psukb/

005นเรศวรNU Digital Repository มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ผลงานวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (โดดเด่น เรื่อง เกษตร วิศวกรรม สถาปัตยกรรม)
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th/

006TDC TDC หรือ Thai Digtal Collection โครงการ Thailis

ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
(ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน)

ดาวน์โหลดได้ที่ https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

007 Research Gateway Common Service สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล
ดาวน์โหลดได้ที่  https://www.researchgateway.in.th/

008ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช  ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)

เอกสารและงานวิจัยในไทย ดาวน์โหลดได้ที่ https://dric.nrct.go.th/Index

009thaijoThai journal online (Thai JO)  

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย แหล่งรวมวารสารวิชาการทุกสาขาวิชา

ดาวน์โหลดได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/

010v1สภาการศึกษาThaiEdReaearch สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ฐานวิจัยข้อมูลทางการศึกษาที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.thaiedresearch.org/index.php

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *