แจ้งเรื่องข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่ง E-mail เพื่อแจ้งเจ้าของโครงการที่ข้อเสนอโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านการพิจารณา และได้ส่ง E-mail เพื่อแจ้งผ่านทางศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากท่านใดที่ไม่ได้รับแจ้งทาง E-mail สามารถติดตามข่าวสารการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการได้ในโอกาสต่อไป

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *