เอกสารใหม่ที่จะเผยแพร่ในปี 2558

ในปี 2558 นี้ OBEC Research กำลังเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารด้านการวิจัยจำนวน 2 รายการ ได้แก่
1) ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558-2560
2) คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สพฐ.
รูปภาพ2รูปภาพ1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *