ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงาน Thailand Research Symposium 2015

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิจัย เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Research Symposium 2015 ที่มีขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) รายละเอียดดังนี้
1. หนังสือเชิญชวนส่งบทความวิจัย
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน
3. คู่มือการสมัคร/ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
4. เว็บไซต์การจัดงาน Thailand Research Symposium 2015 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *