รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558

โลโก้ ผลรอบที่ 1
รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558  คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 ดังนี้
1) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม
2) บทสรุปสำหรับผู้บริหารความยาวไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 3 ชุด และ
3) นวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงผลสำเร็จของงานวิจัย (ถ้ามี)
ส่งมาที่ “กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300″ ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2558 (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *