เอกสารการบรรยายพิเศษของวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษของวิทยากร การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนองานวิจัยดีมีคุณภาพ ปี 2558 อัพเดท!!! 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
- ทิศทางงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี)
มุมมองและแนวคิดทางด้านนวัตกรรม สื่อ และการศึกษาไทย (นายสมหมาย ปาริจฉัตต์)
- กว่าจะเป็นงานวิจัย (รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา) วิดีโอ1  วิดีโอ2
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาไทย (ดร.อุทัย ดุลยเกษม)
- การสร้างเครื่องมือวิจัย (รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ) ใบความรู้  ใบงาน  พาวเวอร์พ้อยท์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษามุมมองประสบการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *