สาระวิจัยทางการศึกษา

1. “ทิศทางงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย”  

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี  คลิกที่นี่

2. “มุมมองและแนวคิดทางด้านนวัตกรรม สื่อ และการศึกษาไทย” โดย นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ คลิกที่นี่

3. “กว่าจะเป็นงานวิจัย ” โดยรศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา   คลิกที่นี่

4. “การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ ด้านการศึกษาไทย” โดย รศ.ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  คลิกที่นี่

5. “ การสร้างเครื่องมือวิจัย ”  โดย รศ.ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ  คลิกที่นี่

6. “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา..มุมมองประสบการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21″  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   คลิกที่นี่

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *