Latest

เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (โดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา) รายละเอียด : แหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สพฐ. และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว : 110
Read More

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สพฐ.

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-288-5882-3   แฟกซ์ 02-281-5216 E-Mail: researchgroup.obec@gmail.com อ่านแล้ว : 125
Read More