Admin

Author's details

Date registered: July 22, 2014

Latest posts

  1. ทุนวิจัยโรงเรียน ICU — May 24, 2017
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 — February 15, 2017
  3. ประชาสัมพันธ์หนังสือขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 (ที่ ศธ 04008/ว60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560) — January 12, 2017
  4. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560 — December 14, 2016
  5. สพฐ.ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น — October 10, 2016

Most commented posts

  1. เหตุผลในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ 20 ก.ย. 2557 — 2 comments

Author's posts listings

May 24

ทุนวิจัยโรงเรียน ICU

50,000

สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยโรงเรียน ICU (สิทธิพิเศษเฉพาะโรงเรียนที่ระบุว่ามีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน) ทุนละ 50,000 บาท รับเพียง 70 ทุน โรงเรียนใดลงทะเบียนสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ สพฐ.ตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไข อยู่ในอันดับ 1-70 …ได้ทุนวิจัยไปเลย!! ดูรายละเอียดที่นี่  http://www.innoobec.com/?p=169647

Feb 15

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่องนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด คลิกที่นี่

Older posts «