Admin

Author's details

Date registered: July 22, 2014

Latest posts

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 — February 15, 2017
  2. ประชาสัมพันธ์หนังสือขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 (ที่ ศธ 04008/ว60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560) — January 12, 2017
  3. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560 — December 14, 2016
  4. สพฐ.ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้น — October 10, 2016
  5. เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 — August 9, 2016

Most commented posts

  1. เหตุผลในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ 20 ก.ย. 2557 — 2 comments

Author's posts listings

Feb 15

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่องนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียด คลิกที่นี่

Jan 12

ประชาสัมพันธ์หนังสือขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 (ที่ ศธ 04008/ว60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560)

รายละเอียดสามารถคลิกได้ที่หัวข้อด้านล้างนี้   – หนังสือ สพป.                                                                                                      …

Continue reading »

Older posts «