Admin

Author's details

Date registered: July 22, 2014

Latest posts

  1. การดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย — October 30, 2017
  2. กรอกรายละเอียดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักภาพนักวิจัยฯ ปี 60 — October 17, 2017
  3. รายชื่อ สพท. ที่จัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ — October 16, 2017
  4. เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย — August 15, 2017
  5. เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 — August 9, 2016

Most commented posts

  1. เหตุผลในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ 20 ก.ย. 2557 — 2 comments

Author's posts listings

Oct 30

การดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

- รายชื่อโรงเรียนและรายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวัฒนธรรม       การวิจัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          - กรอกรายละเอียดแบบสำรวจการดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

Oct 17

กรอกรายละเอียดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักภาพนักวิจัยฯ ปี 60

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ        การศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้งแก้ไขข้อมูลที่ kudoaw@hotmail.com)   แบบลงทะเบียนการขอรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560   แบบรายงานการดำเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

Older posts «