Category Archive: Uncategorized

Aug 15

(No title)

เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ         การศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                     ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดย…. ผศ.ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   – รายละเอียดเอกสารและช่วงการทำกิจกรรม – กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ตัวอย่างวิจัย – ตัวอย่างงานวิจัย – กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย – …

Continue reading »

Aug 08

(No title)

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560                     จุดประชุมภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่    โดย…. รศ.ดร.วีระพงษ์  แสงชูโต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Power Point  เรื่อง การวิจัยในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา – ใบความรู้ที่ 1 ประเทศไทย 4.0  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ – ใบความรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐ – ใบกิจกรรม การพัฒนาหัวข้องานวิจัย   โดย….รศ.ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – T1  สมรรถนะวิจัยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน …

Continue reading »

Older posts «