Aug 15

เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            

ผศ.ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 - รายละเอียดเอกสารและช่วงการทำกิจกรรม

- กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ตัวอย่างวิจัย

- ตัวอย่างงานวิจัย

- กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย

- บทความ รายงานวิจัย เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

- บทความ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

- ประวัติวิทยากร

 รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R  (Routine to Research)

- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

- ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

- ขอบข่ายงานประจำในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :                                      เขตพื้นที่การศึกษา

- ระเบียบวิธีวิจัย

 รศ.ดร.วีระพงษ์  แสงชูโต  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Power Point  เรื่อง การวิจัยในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

- ใบความรู้ที่ 1 ประเทศไทย 4.0  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่

- ใบความรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐ

- ใบกิจกรรม การพัฒนาหัวข้องานวิจัย

 รศ.ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- T1  สมรรถนะวิจัยการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

- T 2  กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน

- T 3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 อ.ดร.สุนีย์  เงินยวง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การสร้างงานวิจัยสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 ในยุคการศึกษา 4.0 

 ร.ศ.ดร. เกตุมณี  มากมี ข้าราชการบำนาญ คณะครุศาสตร์                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (R2R)

ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 -ข้อสังเกตุงานวิจัย

ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

แบบฝึกปฏิบัติ R & D

 

Aug 09

เอกสารประกอบการทำสัญญาทุนอุดหนุนวิจัยตามประเด็นเร่งด่วนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559

รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย

แบบสัญญาค้ำประกัน 

หนังสือยินยอมให้หักเงิน

แบบคำขอรับเงินผ่านทางธนาคาร 

ใบสำคัญรับเงิน 

 หมายเหตุ   สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสัญญาขอรับทุน(กำหนดส่งภายในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559)

*** ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยในการส่งสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องมีหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดด้วยโดยให้อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04008/ ว 761 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Older posts «

» Newer posts