«

»

Dec 14

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

ของคุรุสภา ประจำปี 2560 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งรางวัล หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560

(หมดเขตส่งผลงานภายในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลดที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>