«

»

Jan 12

ประชาสัมพันธ์หนังสือขอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559 (ที่ ศธ 04008/ว60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560)

รายละเอียดสามารถคลิกได้ที่หัวข้อด้านล้างนี้

  – หนังสือ สพป.                                                                                                                                                  - หนังสือ สพม.                                                                                                                                                  - แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา                                                                                            - แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา                                                                                - คู่มือประกอบการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา                                        ของประเทศประจำปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>